Главная
страница 1
скачать файл

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Напрям: Компютерні науки

Спеціальність: Інтелектуальні системи прийняття рішень (0305)I. Системи штучного інтелекту
1. Інтерпретація формул

Інтерпретація формул логіки висловлювань. Інтерпретація формул логіки першого ступеня. Алгоритм Девіса-Патнема. Алгоритм Куайна.


2. Основи логічного виведення

Логічне виведення у логіці висловлювань. Принцип прямої дедукції.


3. Логічне виведення у логіці висловлювань

Правила виведення у логіці висловлювань. Правило резолюцій. Правило modus ponens. Правило уведення диз’юнкції. Гіпотетичний силогізм.


4. Застосування правила резолюцій у численні висловлювань

Алгоритм резолюцій. Хорнівські диз’юнкти.


5. Логічне виведення у логіці першого ступеня

Підстановка та уніфікація. Алгоритм резолюцій. Сколемівська нормальна форма. Метод резолюцій у численні першого ступеня. Принцип логічного програмування.


II. Організація баз даних та знань
1. Основи комп'ютерного опрацювання даних

Інформаційні системи та інформаційні технології. Інформація і дані.


2. Моделі баз даних

Архітектура баз даних. Фізичні моделі даних. Концептуальна модель бази даних. Метод "сутність – зв'язок". Даталогічна концептуальна модель бази даних. Логічні одиниці даних. Логічні моделі баз даних. Види логічних моделей даних.


3. Основи реляційних баз даних

Реляційна модель бази даних. Проектування реляційних баз даних. Функціональні залежності в реляційних базах даних. Ключі у відношеннях реляційних баз даних. Нормалізація відношень. Подальша нормалізація відношень. Нормальні форми вищих порядків.


4. Реляційна алгебра. Операції над відношеннями

Поняття реляційної алгебри. Теоретико-множинні операції. Спеціальні реляційні операції. Операції над станами відношень. Операції над схемами відношень.


5. Реляційні числення

Реляційне числення зі змінними-кортежами. Відповідність формул реляційного числення зі змінними-кортежами та операцій реляційної алгебри. Реляційне числення зі змінними на доменах.
III. Дискретна математика
1. Математична логіка

Логіка висловлювань. Закони логіки висловлювань. Нормальні форми логіки висловлювань. Логіка першого ступеня.


2. Основи теорії множин

Поняття множини. Поняття кортежа. Декартів добуток множин. Операції над множинами. Доведення рівностей з множинами. Комп’ютерне зображення множин.


3. Теорія графів

Основні означення та властивості. Деякі спеціальні класи простих графів. Способи задання графів. Шляхи та цикли, зв’язність. Ізоморфізм графів. Ейлерів цикл у графі. Гамільтонів цикл у графі. Зважені графи та алгоритми пошуку найкоротшого шляху. Обхід графів. Планарні графи.


4. Дерева та їхнє застосування

Основні означення та властивості. Обхід дерев. Префіксна та постфіксна форми запису. Бінарне дерево пошуку. Дерева прийняття рішень. Алгоритм бектрекінг.5. Відношення

Відношення та їхні властивості. Відношення еквівалентності. Відношення часткового порядку. Операції над відношеннями.


6. Основи теорії автоматів

Основні вимоги до алгоритмів. Машини Тьюрінга. Обчислення числових функцій на машині Тьюрінга.IV. Детерміновані моделі дослідження операцій та оптимізації інформаційних систем
1. Вступ до проблематики дослідження операцій та практичних застосувань

Предмет та задачі дослідження операцій: Історія виникнення дослідження операцій (ДО). Основні поняття ДО та етапи операційного дослідження. Пряма та обернена задачі ДО. Детерміновані задачі ДО. Проблема вибору розв’язків в умовах невизначеності. Основні класи задач дослідження операцій. Багатокритерійні задачі ДО та основні підходи до їх розв’язування: Основні поняття та постановка задачі. Методи згортання критеріїв. Метод “ідеальної точки”. Переведення критеріїв в обмеження. Контрольні показники. Метод послідовних поступок. Поняття про діалогові методи.


2. Задача лінійного програмування

Постановка задачі лінійного програмування. Місце лінійного програмування в математичному програмуванні. Формальна постановка задачі лінійного програмування. Побудова моделей задач лінійного програмування. Геометричне представлення задач лінійного програмування. Задачі аналізу лінійних моделей на чутливість. Основні теоретичні відомості про задачу лінійного програмування. Загальна схема алгоритму симплекс-методу (СМ) та його таблична форма. Теоретичне обгрунтування СМ. Методи знаходження початкового базового розв’язку: метод великих штрафів та двоетапний метод. Особливі випадки СМ та відображення їх в симплекс-таблицях. Інтерпретація симплекс-таблиць. Задачі дробово-лінійного програмування. Двоїстість в лінійному програмуванні. Модифікований симплекс-метод. Блочні задачі лінійного програмування. Метод Данціґа-Вулфа. Пряма та двоїста задачі лінійного проґрамування. Зв’язок між розв’язками прямої та двоїстої задач. Отримання оптимального розв’язку двоїстої задачі за допомогою СМ. Економічна інтерпретація задач лінійного проґрамування. Двоїстий СМ. Математична та змістовна постановка транспортної задачі (ТЗ). Методи знаходженння опорного плану ТЗ. Метод потенціалів. Розв’язування ТЗ з ускладненнями в постановці. Інтерпретація методу потенціалів як симплекс-методу. Метод диференційних рент. Задача про призначення. Задачі оптимізації на мережах. Поняття потоку. Теорема Форда-Фалкерсона. Загальна постановка та часткові випадки потокових задач. Задачі пошуку найкоротшого маршруту в мережі. Алгоритм Дійкстри. Задача мінімізації мережі. Задача про багатополюсний найкоротший ланцюг. Алгоритм Флойда. Задача пошуку максимального потоку. Алгоритм розташування позначок. Узагальнення задачі про максимальний потік.


3. Задачі з цілочисельними змінними

Постановка задачі цілочисельного лінійного програмування, її інтерпретація та основні підходи до розв’язування. Розв’язування лінійних задач змішаного програмування методом Ґоморі і методом розгалужень та границь. Структура та основні складові методу розгалужень та границь. Практичні реалізації методу розгалужень та границь: Розв’язання багатовимірної задачі про наплечник за допомогою методу розгалужень та границь. Загальна постановка задачі булевого програмування. Алгоритм Балаша. Методи приведення цілочисельних задач до булевих. Задача про комівояжера.


5. Ігрові задачі дослідження операцій

Основні поняття теорії ігор. Класифікація ігор. Матричні ігри двох осіб з нульовою сумою. Матриця гри. Верхня та нижня ціна гри. Теорема про мінімакс. Мішані стратегії в іграх двох осіб з нульовою сумою. Представлення гри у вигляді задач лінійного програмування. Ігри порядку 22, 2n та m2. Графічне розв’язування ігор. Поняття про позиційні ігри. Кооперативні ігри та методи їх дослідження. Прийняття рішень в умовах невизначеності.


8. Динамічне програмування

Поняття динамічного проґрамування (ДП) та загальна постановка задачі ДП. Принцип оптимальності. Метод функціональних рівнянь. Динамічні моделі управління запасами.


V. Системний аналіз
1. Вступ до проблематики системного аналізу об'єктів та процесів комп'ютеризації

Розвиток системних уявлень та необхідність виникнення системного підходу. Історія розвитку системних уявлень. Основні напрямки системних досліджень. Передумови та необхідність виникнення системного підходу. Предмет системного аналізу. Основні поняття системного аналізу. Принципи системного підходу. Поняття системи, навколишнього середовища, мети. Декомпозиція. Поняття елементу, функції, структури. Види потоків в системах. Класифікація та властивості систем. Класифікація систем за призначенням, взаємодією з зовнішнім середовищем, походженням, видом елементів, способом орґанізації. Складні та великі системи. Способи керування системами та реалізація ними своїх функцій.


2. Системний аналіз та моделювання

Система та модель. Наукове пізнання та моделювання. Модель. Зв’язок між системою та моделлю. Ізо- та гомоморфізм. Функції моделей систем. Класифікація моделей систем. Системно-методолоґічні аспекти моделювання. Дослідження систем за допомогою аксіоматичного підходу. Метод „чорної скрині”. Проблеми оптимізації в системному аналізі та моделюванні. Імітаційні моделі. Аналітичний та синтетичний підходи до дослідження складних систем. Повнота моделі. Декомпозиція та аґреґування. Види аґреґатів, що використовуються в системному аналізі. Системні особливості моделей інформаційних систем та систем прийняття рішень.


3. Методолоґії системного аналізу

Особливості методолоґій системного аналізу. Послідовність методолоґія—метод—нотація—засіб. Етапи системного розв’язання проблем. Послідовність етапів і робіт системного аналізу. Методолоґія системного дослідження, орієнтована на дослідження існуючих систем та виявлення проблем.


4. Методи системного аналізу

Метод дерева цілей. Метод Дельфі. Функціонально-вартісний аналіз та споріднені методи. Огляд технолоґій розроблення нових й аналізу розроблених виробів і процесів. Функціонально-вартісної аналіз. Технолоґія аналізу можливості виникнення і впливу дефектів на споживача (FMEA). Функціонально - фізичний аналіз. Метод розгортання функцій якості QFD. Використання CASE-засобів в функціонально-вартісному аналізі. Методи комбінаторно-морфолоґічного аналізу і синтезу. Особливості реалізацій морфолоґічного підходу. Отримання та систематизація інформації для аналізу і синтезу систем. Побудова морфолоґічних таблиць. Основи синтезу раціональних систем. Морфолоґічні методи синтезу раціональних варіантів систем. Аналіз процесів функціонування систем. Аналіз систем за допомогою коґнітивних карт. Таблиці рішень. Мережі Петрі. Виконання мереж Петрі. Моделювання одночасності та конфліктів засобами мереж Петрі. Узагальнення мереж Петрі.


5. Отримання експертної інформації для системного аналізу

Проблеми та методи отримання інформації від експертів: Труднощі та психолоґічні особливості отримання інформації від експертів. Особливості лінґвістичного та ґносеолоґічного аспекту спілкування з експертом. Класифікація методів видобування знань. Особливості пасивних та активних методів видобування знань. Групові методи видобування знань. Ігри з експертом та текстолоґічні методи видобування знань


6. Застосування методолоґій системного аналізу при створенні інформаційних систем

Класичні підходи до проектування інформаційних систем: Поняття системного проектування. Класичні схеми проектування інформаційних систем. Вдосконалення класичних схем проектування. Методолоґія швидкого розроблення застосувань (RAD). Інструментарій класичних схем проектування. Системні методолоґії та проектування інформаційних систем: Передумови змін в методах проектування. Виникнення і зміст реінженерії бізнес-процесів. Якісні зміни в інформаційних технологіях. Перспективи розвитку системних методів проектування


VI. Комп’ютерні мережі
1. Головні архітектурні принципи побудови комп’ютерних мереж

Історія розвитку комп’ютерних мереж. Класифікація мережевих вирішень. Стандартизація у комп’ютерних мережах. Організації що займаються стандартизацією. Еталонна модель взаємозв’язку відкритих систем. Методи комутації.


2. Середовища передавання, коди та сигнали комп’ютерних мереж

Параметри середовищ передавання та їх порівняння. Коаксіальні кабелі. Волоконно-оптичні кабелі. Скручена пара як середовище передавання даних у комп’ютерних мережах. Стандарт EIA- 568- AB, ISO/IEC 11801. Параметри скрученої пари. Канал передавання даних. Модуляція. Кодування.


3 Базові протоколи комп’ютерних мереж

Функції протоколів фізичного та канального рівнів. Протоколи керування доступом. Протокол HDLC. Протоколи мережевого та транспортного рівнів. Методи маршрутизації.


4. Протокольний стек TCP/IP

Структура мережі TCP/IP та базові принципі її роботи. Адресація у мережі. Головні протоколи мережі Ipv 4. Протокол IPv6. Служба DNS. Маршрутизація у мережах IP. Трансляція мережевих адрес (NAT).


5. Об’єднання мереж та мережеві вирішення

Засоби об’єднання мереж. Багаторівнева комутація. Кабельні системи комп’ютерних мереж. Структури мережевих вирішень.


6. Мережеві технології

Шини вводу-виводу PCI, PCI-e. Інтерфейсні технології. Технологія передавання SCSI. Локальні мережі. Архітектура, різновиди та порядок роботи мереж Ethernet. Безпровідні мережі. Глобальні мережі.


VII. Об’єктно-орієнтоване програмування
1. Технології об’єктно-орієнтованого проектування програмних систем

Сучасні технології та платформи проектування програмних систем. Технологія об’єктно-орієнтовного проектування: класи, інкапсуляція даних, успадкування, поліморфізм. Case-засоби об'єктно-орієнтованого проектування програмних систем. UML-діаграми класів.


2. Особливості мови С++

Новий стиль включення файлів у програму; простір імен; коментарі; особливість оголошень типів даних; нові типи даних; тип посилання; розширений набір зарезервованих слів та операцій. Оголошення функцій; нові стилі оголошення функцій; аргументи функцій за замовчуванням; вбудовані функції; перевантаження функцій; декорування імен функцій; специфікації зовнішніх зв’язків; операції виділення та звільнення динамічної пам’яті.


3. Класи та об’єкти С++

Оголошення та структура класу. Дані та методи класу. Декларації private, protected, public. Звичайні, константні та статичні дані та методи, особливості їхнього оголошення та використання. Вказівники на елементи класу – синтаксис оголошення та семантика застосування. Конструктори та деструктори, їх призначення, оголошення, розміщення у програмі та виклики. Конструктори перетворення типу та конструктори копіювання, особливості їхнього оголошення та варіанти викликів. Дружні функції та дружні класи (friend). Види класів. Глобальні та локальні класи. Контейнерні та вкладені класи. Оголошення об’єктів класу. Об’єкти у динамічній пам’яті. Види та властивості об’єктів. Вказівники на об'єкти класу. Вказівник this. Перетворення до типу об'єктів класу.


4. Класи потокового введення-виведення

Стандартні об’єкти-потоки. Виведення на екран та введення з клавіатури. Робота з файлами. Переадресування введення-виведення. Форматування потоків. Опрацювання станів потоків. Маніпулятори потоків. Форматування в пам’яті (резидентних потоків).


5. Перевантаження операцій та операторні функції

Перевантаження унарних та бінарних операцій. Особливості перевантаження первинних операцій, інкременту та декременту, new та delete, присвоєння, приведення типу. Перевантаження потокових операцій введення-виведення.


6. Успадкування класів

Одинарне успадкування класів. Базові та похідні класи. Оголошення успадкування. Ієрархія класів, правила успадкування. Особливості викликів конструкторів та деструкторів при успадкуванні класів. Множинне успадкування класів. Синтаксис та семантика множинного успадкування. Успадкування класів з загальною базою. Особливості викликів конструкторів та деструкторів при множинному успадкуванні класів.


7. Поліморфізм віртуальних функцій

Перевантаження функцій, поліморфізм, віртуальні функції та пізнє зв'язування. Динамічні віртуальні функції. Чисті віртуальні функції та абстрактні класи. Інтерфейси компонентної моделі об’єктів.


8. Шаблони функцій та класів

Шаблонні (параметризовані) функції. Синтаксис оголошення. Використання шаблонів функцій. Спеціалізація шаблонів. Перевантаження шаблонів функцій. Шаблонні класи. Синтаксис оголошення. Визначення та спеціалізація шаблону класу. Об'єкти шаблонних класів. Друзі шаблонних класів. Бібліотека стандартних шаблонів STL.


9. Інформація про типи та операції приведення типів

Отримання інформації про тип під час виконання програми. Програмування з використанням RTTI. Перетворення та приведення типів. Операції static_cast, dynamic_cast, const_cast, reinterpret_cast. Перетворення типів поліморфних об’єктів. Низхідне та перехресне приведення типів.


10. Керування виключеннями

Контроль за виконанням секції коду. Оператор try. Викидання виключень. Оператор throw. Опрацювання виключень. Оператор catch. Специфікації виключень. Робота з конструкторами та виключеннями. Робота з ієрархіями виключень. Кадроване керування виключеннями та фільтруючий вираз. Опрацювання виключних станів роботи процесора.


скачать файлСмотрите также:
1. Інтерпретація формул логіки висловлювань. Інтерпретація формул логіки першого ступеня. Алгоритм Девіса-Патнема. Алгоритм Куайна
106.42kb.
Тема редактор формул microsoft equation 3
36.42kb.
Факультатив. Інтерпретація художнього тексту
168.42kb.
В статье разработан оригинальный алгоритм построения равновесного по Нэшу набора стратегий в игре нескольких лиц «в перемещения». Алгоритм реализован в виде действующей программы
74.89kb.
Лабораторная работа №3 на тему «Хэш функции: алгоритм n-хэш»
66.65kb.
«Алкены, диены и алкины»
23.9kb.
Быстрое преобразование Фурье (бпф) это алгоритм вычисления преобразования Фурье для дискретного случая
428.62kb.
Методические рекомендации для практических занятий
66.97kb.
У статті розроблено та обґрунтовано модель управління інтелектуальним капіталом підприємства із використанням методів регресійного аналізу, лагової моделі, нечіткої логіки та імітаційного моделювання
155.99kb.
Поняття про скінченні різниці різних порядків
261.83kb.
Цель: исследование метода, разработка программы реализации
385.37kb.
Новый алгоритм петрохимических пересчетов на основе cipw нормы
67.77kb.